ترجمه ها

اکهارت تول

ترجمه: مسعود زمانی ترجمه ی بخشی از یک سخنرانی اکهارت تله (نویسنده ی کتاب نیروی حال): تحول آگاهی و نیل به آرامش د...

Read More
دی.15.1397 0 نظر

تاگور

رو به پایان رابیندرانات تاگور از نفس افتاده، در این خیال بودم که پایان این سفر نزدیک است

Read More
دی.15.1397 0 نظر