ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺷﺮوط ﺿﻤﻨﯽ در اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﭼﻨﺪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ

rent_a_ship

ﻣﺆﻟﻔﺎن: دﮐﺘﺮ ﻣﺴﻌﻮد زﻣﺎﻧﯽ

ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ﯽ

ﻃﻠﻮع اﺑطحی

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارشد حقوق تجارت بین الملل