راهنمای تنظیم شرط داوری در قراردادهای بین المللی

international_arbitration_rules

تالیف: دوواك بیشاپ
ترجمه:
دکتر مسعود زمانی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
شقایق فدوي حسینی
مدرس دانشگاه